English

זיופים מתקופת המנדט

מתוך עבודה סמינריונית בנושא "כלכלה בתקופת המנדט" מאת קובי לידרמן בהנחיית דר' שביט (1985)

בקרב אספני מטבעות ושטרות מוכרים מספר זיופים של פריטים מתקופת המנדט.

ישנו זיוף של מטבעות 20 מיל ו- 100 מיל, אולם אלו נעשו בשנות ה- 50 ואין זה מענייננו. בנוסף לזיופים אלו מוכרים זיופים של שטרות מנדטוריים. השטר של 5 הלירות (צבע אדום) זויף והשמועה אמרה שהדבר נעשה עי האצ"ל.

מבירור שערכתי עם מר איתן לבני, מפקד המבצעים הראשי של האצ"ל, נאמר לי שאכן היו דברים מעולם. הרעיון והביצוע היו של אנשי הלח"י וליר דיוק של מר שלמה פויזנר ז"ל, ראש המטה לעניינים כללים שכינויו היה יחיאל.

הרעיון עלה בסוף שנת 1945 תחילת 1946 והנימוק היה הצורך בגיוס כספים לצרכים מבצעיים. לטענת אנשי הלח"י היה מצוי בידם נייר משובח ואפילו סימן המים הזהה לזה של "Thomas De La Rue".האצ"ל הסכים לתת מפרעה בסך 2000 לא"י בתנאי שדוגמא תובא בפניהם לבדיקת איכות. הדוגמאות שהובאו לא העידו על רמה גבוהה כאשר סימן המים לא היה, איכות הניר נמוכה, אולם הובטח שהדבר ישתפר. האצ"ל משך ידו מהנושא כאשר חלק גדול מהמפרעה לא הוחזר.

היתה גם מחשבה בלח"י אודות זיוף אגרות חוב אולם על כך לא היו מוכנים לשמוע באצ"ל, בשל הנימוק שמי שיקנה איגרות אלו יפסיד את כל כספו. לא כמו בשטרי הכסף לגביהם קיימת הבטחה מצד ממשלה להחליף למי שנפל בפח, או סידור אחר של פיצוי. שטרי כסף מנדטוריים עברו לסוחר בכל האזור ותמיד אפשר להעבירם

לצורך קניה לעבר הירדן או למקומות אחרים.

שטרי הכסף שזויפו מצויים היום בשוק בכמות מועטה, ולא קשה להבחין בזיוף גם כיום לאדם שלא משתמש בכסף זה בצורה שוטפת. הכיתובים על גבי השטר האדום "נמרחו" וכאילו נזלו ממנו, איכות הנייר נמוכה ובולט הדבר בציור. השטרות שהתבלו במקצת וסימן המים המובטח לא היה. היה זה שטר הכסף היחידי שזויף.

יש הטוענים שגם נעשו זיופים של שטרות בירושלים ליד קולנוע צליל על ידי עבריינים שנתפסו על ידי הבריטים, אולם לכך לא מצאתי סימוכין.

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il