English

תחליפי כסף של ועד בני-ברק

כתב אפי סחייק, מאוספו של אברהם בירנבוים

עוד פריטים רשמיים מעניינים ולא נודעים, שהונפקו בארץ ישראל ושימשו את הישוב היהודי טרם הקמת המדינה. שמחתי כאשר ניתנה לי הזדמנות נדירה לראות פריטים שכאלה, שנרכשו על ידי מר אברהם בירנבוים, שאף לו היתה זו הפתעה לגלותם – תחליפי כסף של ועד בני-ברק משנת 1925.

בתשובה לפנייתו של מר בירנבוים למזכיר עיריית בני-ברק, אברהם טננבוים, התקבל מענה כי מומלץ לפנות לרב יצחק מאיר, ראש עיריית בני-ברק לשעבר, המתגורר בבני-ברק מאז היותו בגיל 3, שנים אחדות לאחר ייסוד הישוב, ואשר מכיר את הנושא בחלקו. משיחה עימו התקבלה תשובה קצרה ומפורטת ככל שיכל, באשר לתחליפי הכסף הרשמיים ועד בני-ברק.

תחליפי הכסף, שהונפקו בשנות 1925, שנה לאחר ייסוד היישוב, שימשו את המועצה לתשלומים לקבלנים שונים עבור שירותים מוניציפאליים ושירותי בנייה להם נזקקה המועצה, ולא היה לה די כסף מזומן לשלם. תלושים אלו שימשו לרכישות סחורה בשוק והתלושים חזרו לעיריה לפדיון על ידי בעלי העסקים.

תיאור תחליפי הכסף:

תלוש בעריך 1 ג"מ (גרוש מצרי) – מסגרת הבנויה מנקודות. בארבעת פינות המסגרת הראשית, מסגרות מרובעות ובהן הספרה "1". בחלק העליון הכיתוב "תלוש סוג ב' מספר" וכן מוטבע מספר סידורי "359". בנוסף, בחלק הימני הכיתוב"המביא את התלוש הזה מקבל תמורתו אחד ג"מ" וכן "ועד בני-ברק". בחלק השמאלי תרשים מגן דוד, במרכזו הכיתוב "בני ברק",בקודקוד העליון האות "א" ובקודקוד התחתון החודש "ניסן". ביתר ארבעת קודקודי מגן הדוד אותיות השנה "תרפה". צד הגב חלק, ללא כל הדפסה.

תלוש בעריך 5 ג"מ (גרוש מצרי) – מסגרת כפולה הבנויה מקו רציף במסגרתהחיצונית ונקודות במסגרת הפנימית. בארבעת פינות המסגרת הפנימית, מסגרות מרובעותובהן הספרה "5". בחלק העליון הכיתוב"תלוש סוג ד' מספר" וכן מוטבע מספר סידורי "926". בנוסף, בחלק הימני הכיתוב "המביא את התלוש הזה מקבל תמורתוחמשה ג"מ" וכן "ועד בני-ברק". בחלק השמאלי תרשים מגן דוד,במרכזו הכיתוב "בני ברק", בקודקוד העליון האות "א" ובקודקודהתחתון החודש "ניסן". ביתר ארבעת קודקודי מגן הדוד אותיות השנה"תרפה". צד הגב חלק, ללא כל הדפסה.

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il